Farm data in China

Tijdens mijn rondreis door China, heb ik een aantal bedrijven bezocht in de stalautomatisering. Dit waren bedrijven die ofwel eigen stallen met dieren hebben of in de toeleverende business zitten. De bezochte bedrijven zitten weliswaar allemaal in de varkens keten, maar gezien hetzelfde gebruik van staldata en computers en de redelijke gelijkwaardigheid in de vleesketen, is de vergelijkbaarheid met de vleeskuiken keten goed.

Opvallend is dat de bedrijven relatief veel met Nederlandse/West Europese computers werken. Net als in Nederland zijn hier ook systemen in gebruik om data uit de verschillende stalcomputers van verschillende merken in te lezen. Deze data wordt vervolgens gebruikt voor management optimalisatie en controle van de bedrijven en werknemers. Deze zijn redelijk vergelijkbaar met systemen als Farmresult en Porphyrio. Met name de bedrijven die directe verkoop van complete stal projecten doen zien hier duidelijke voordelen in om de klanten beter te ondersteunen. De toepassing toepassing van diepere analyse en of de borging van voedselkwaliteit door middel van block chain is minder vanzelf sprekend. Met name doordat de gebruikers hier (nog) niet om vragen, wordt hier nog niet veel aandacht aan besteedt. Echter een uitzondering is Yingzi, het bedrijf welke naast varkensbedrijven vooral ook een ict bedrijf is. Zij hebben vorig jaar gezichtsherkenning bij varkens gepresenteerd en zijn nu bezig met block chain als pilot om de voedsel veiligheid beter te kunnen borgen. Gezien de schandalen van de laatste jaren rondom voedsel in China, is hier veel te winnen. Zij starten met een permissioned ledger. Hiermee gaan ze in de pilot met een klein onderdeel van voedsel veiligheid van start, echter hiervoor is in China een goedkeuring van de overheidsinstantie voor block chain. Dit sluit heel nauw aan de eigen stappen (stapjes is misschien een beter woord). Ik heb dan ook niet alleen veel opgestoken van de aanpak in China, maar we hebben ook afgesproken dat we contact houden over de voortgang van ons beide projecten.

During my tour through China, I visited a number of companies in the pig and poultry house automation. These were companies that either have their own houses with animals or are in the supply business. The visited companies are all in the pig chain, but given the same use of house data and computers and the reasonable equivalence in the meat chain, the comparability with the broiler chain is good.

It is striking that the companies work relatively often with Dutch / West European computers. Just like in the Netherlands, systems are also in use here to read data from the various house computers from different brands. This data is then used for management optimization and control of the companies and employees. These are fairly comparable with systems such as Farmresult and Porphyrio in the Netherlands. In particular, the companies that do the direct sale of turn key housing projects see clear benefits in this to better support their customers. The application of deeper analysis and / or the assurance of food quality through block chain is less obvious. In particular because the users do not (yet) ask for this, not much attention is paid to it. However, an exception is Yingzi, the company which owns not only pig farms but also owns an ICT company. They presented face recognition in pigs last year and are now working on block chain as a pilot to secure food safety. In view of the food scandals in China in recent years, much can be gained here. They start with a permissioned ledger. With this they will start the pilot with a small part of food safety, but for this in China there is an approval from the government agency for block chain needed. This fits very closely with your own steps (small steps is perhaps a better word). Not did not only learned a lot from the approach in China, but we have also agreed that we will keep in touch about the progress of both of our projects.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s